Analiza organizacji/analiza poziomu zatrudnienia

W warunkach narastającej konkurencji przedsiębiorstwa powinny stale monitorować poziom kosztów, w tym kosztów osobowych. Ażeby uzyskać pełny obraz faktycznie ponoszonych przez organizację wydatków na zatrudnienie pracowników i  móc zweryfikować ich zasadność, warto przeprowadzać okresowe przeglądy dynamiki zmian w poziomie zatrudnienia.
 
Przegląd organizacji pod kątem poziomu zatrudnienia ma charakter mniej szczegółowy niż analiza etatyzacyjna, pozwala jednak w krótkim czasie i z dobrym przybliżeniem oszacować czy poziom zatrudnienia w poszczególnych komórkach jest rzetelnie uzasadniony wymaganiami operacyjnymi. Przegląd zatrudnienia koncentruje się przede wszystkim na analizie zmian poziomu zatrudnienia w poszczególnych komórkach w czasie i na poznaniu ich wszystkich przyczyn, pozwala np. zweryfikować wpływ zmian w kompetencjach decyzyjnych związanych z poziomem zatrudnienia na zmiany w wielkości zatrudnienia. Przeprowadzając przegląd poziomu zatrudnienia jesteśmy w stanie określić czy zmiany były uzasadnione operacyjnie i ustalić przybliżony, optymalny poziom zatrudnienia, na podstawie danych historycznych. Przegląd poziomu zatrudnienia może być wstępem do szczegółowej analizy etatyzacyjnej.

Przy przeglądzie zatrudnienia uwzględniamy są podobne czynniki jak w analizie etatyzacyjne, jednak analiza jest prowadzona do poziomu komórki organizacyjnej, nie zaś do poziomu stanowiska. W skróconej analizie, jaką jest przegląd zatrudnienia, szczególne znaczenie ma analiza:

 • Charakteru działalności przedsiębiorstwa i branży (np. zmienność/sezonowość)
 • Poziomu i powodów absencji
 • Skali nadgodzin
 • Poziomu rotacji zatrudnienia (czas oraz koszt rekrutacji i wprowadzenia do pracy nowego pracownika)
 • Dynamiki zmian poziomu zatrudnieniu w czasie

Analiza zakończona jest raportem zawierającym wnioski i rekomendacje działań odnośnie czynników wpływu i siły ich oddziaływania na zmianę poziomu zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Przedstawiamy także rekomendacje działań jakie należy podjąć aby zoptymalizować poziom zatrudnienia, a tym samym obniżyć koszty osobowe.

Kiedy znajduje zastosowanie:

 • Fuzje i przejęcia
 • Pogarszająca się wydajność i produktywność pracowników
 • Przerost zatrudnienia
 • Wzrost kosztów osobowych
 • Powiększający się udział kosztów osobowych w ogólnych kosztach przedsiębiorstwa
 • Zmiany technologiczne/automatyzacja
 • Spadek przychodów ze sprzedaży i/lub zysku
 • Recesja, pogarszająca się koniunktura gospodarcza, spadek popytu na produkty/usługi

Rezultaty:

 • Pełna wiedza na temat bieżącego poziomu kosztów osobowych i czynników je kształtujących
 • Obraz zmian kosztów osobowych na przestrzeni czasu
 • Możliwość kontroli i podejmowania decyzji o kierunkach kształtowania kosztów osobowych

Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę